Legislativa

Pro přírodní čistírny odpadních vod (vegetační kořenové čistírny) platí všechny předpisy jako pro jiné způsoby čištění. To znamená povolení územně příslušného vodoprávního úřadu včetně povolení nakládání s vodami (vypouštění do vod povrchových nebo podzemních).

Právními předpisy jsou:

  • Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů spolu s prováděcími předpisy (soubor vyhlášek MZe a MŽp) a zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a prováděcí právní předpis k tomuto zákonu to je vyhláška MZe č. 428/2001 Sb.

Doporučujeme, obrátit se na územně příslušný vodoprávní úřad a odborníky v dané problematice.

Na přírodní čistírny odpadních vod se vztahuje dotační politika vlády.

Od roku 1994 mají atest Hlavního hygienika ČR reg. č. HEM 3246/5. 12. 1994 a již od roku 1993 neplatí povinnost vybírat způsob čištění odpadních vod u malých zdrojů znečištění z omezeného seznamu typových čistících zařízení.

V případě budování bezodtokových systémů odpadních vod a kalů na vlastním pozemku by nemuselo být potřebné schválení vodohospodářským orgánem, pouze doložení dostatečné izolace, aby nedocházelo k únikům do podloží.