Přednosti a nevýhody

Přednosti přírodních čistíren odpadních vod (dle dosavadních zkušeností v ČR i ve světě)

 • mají ekologický charakter, přirozeně zapadají do prostředí, jsou zdrojem biodiversity (porosty rostlin jsou příhodné pro ptáky, obojživelníky, plazy, hmyz, motýly a malé životní formy),
 • jsou naprosto nehlučné,
 • mají poměrně jednoduché stavební provedení (mohou být budovány i svépomocně) a srovnatelné až nižší stavební náklady v porovnání s klasickými mechanicko-biologickými čistírnami,
 • mají mnohem nižší provozní náklady, mohou ve svažitém terénu pracovat úplně bez elektrické energie a nároky na obsluhu jsou minimální,
 • nevyžadují tak složitá zařízení, při jejichž výrobě se spotřebovává energie,
 • mají malé nároky na speciální vybavení a speciální technologie,
 • mají spolehlivější provoz, snášejí nárazové přetížení i přerušení provozu, dobře pracují i při nízkých koncentracích,
 • zadržují vodu v krajině, což je důležité vzhledem ke globálním změnám klimatu a snižování rizika povodňových stavů v nižších úsecích,
 • v letním období zvyšují vlhkost vzduchu evapotranspirací,
 • mají dobrý čistící účinek zejména v letním období, při vhodném uspořádání zachycují kromě organického znečištění a suspendovaných látek i většinu živin (dusíku a fosforu), čímž snižují míru eutrofizace v dolních tocích a nádržích, výrazně eliminují fekální bakterie a tím snižují hygienická rizika, mají velkou pufrovací a samoregulační schopnost prostřednictvím komplexačního působení substrátu, bakterií, vody a kyslíku (biocenózy),
 • není důvod, aby bylo vyžadováno placení stočného,
 • za vhodných podmínek mohou být provozovány jako bezodtokové systémy ("soběstačné domky", uzavřený vodní cyklus v domech),
 • produkují méně kalů a kaly mohou být ekologicky zneškodňovány přímo na lokalitě (kompostování, vegetační odvodňování),
 • produkují organickou hmotu, která může do určité míry snižovat acidifikaci, při dočištění závlahou dřevin poskytují dřevní hmotu,
 • mají vysokou životnost (udává se až přes 50 roků),
 • v případě bezodtokovosti nevyžadují trvalý monitoring.

Nevýhody

Nevýhodou přírodních způsobů čištění odpadních vod může být v některých případech větší potřebná plocha (dle Evropské směrnice - Cooper 1991 v průměru 5 m2 na 1 ekvivalentního obyvatele), určitá závislost čistícího účinku na klimatických podmínkách a možnost zakolmatování filtračního prostředí při nedostatečném předčištění.

Přírodních způsobů čištění odpadních vod bylo na celém světě i v naší republice navrženo a realizováno velké množství. Se zaváděním těchto systémů však stále není dostatek dlouhodobých zkušeností, proto dochází někdy k chybám při jejich realizaci. Ty vedou k nedůvěře vodohospodářských orgánů, které je odmítají povolovat a poskytovat finanční dotace na jejich výstavbu. V Evropě a na celém světě je však těchto poznatků již velké množství a jejich správná aplikace, umožněná vzájemnou výměnou zkušeností se zahraničními odborníky i projektanty, dává možnost vystříhat se závažnějších chyb a prokázat oprávněnost navrhování přírodních způsobů čištění pro vhodné lokality.