Přírodní čištění odpadních vod

V posledních letech velmi rychle pokračuje u nás i ve světě zavádění a zdokonalování přírodních způsobů čištění odpadních vod.

V přírodních čistírnách odpadních vod jsou využívány přirozené biochemické procesy, probíhající ve vodním a mokřadním prostředí, k odstraňování znečišťujících látek z vody. Kromě fyzikálně-chemických procesů se na odstraňování škodlivých látek významně podílí činnost mikroorganismů, rostlin i drobných živočichů Tyto samočistící pochody jsou v přírodních čistírnách odpadních vod cíleně navozovány v uměle vytvořených přírodě blízkých systémech. Znalost probíhajících procesů umožňuje jejich stále dokonalejší využívání i usměrňování.

Hlavní roli při likvidaci znečištění v přírodních čistírnách odpadních vod (vegetačních kořenových čistírnách), stejně jako v zemních filtrech sehrávají mikroorganismy, u systémů s plovoucími a ponořenými rostlinami s pravidelnou sklizní, vlastní rostliny.

Na dočišťování odpadních vod se mohou podílet dřeviny nebo jiné rostliny, zavlažované vyčištěnou odpadní vodou. Velmi důležitou součástí přírodních systémů čištění odpadních vod může být kompostování nebo vegetační odvodňování kalů z mechanického stupně.

Ve světě i u nás jsou budovány a provozovány přírodní čističky (nazývané většinou kořenové čistírny odpadních vod) pro celé obce a části měst, které jsou schopny spolehlivě vyčistit odpadní vody až od 500-1000 obyvatel (za vhodných podmínek i více). přírodní čističky je vhodné budovat v lokalitách, kde je přírodní čištění optimálním řešením v porovnání s běžně budovanými mechanicko-biologickými čistírnami odpadních vod.

Malé přírodní čističky odpadních vod

by měly najít uplatnění hlavně v následujících případech:

  • čištění splaškových odpadních vod z jednotlivých domů, příp. skupin domů, z rekreačních chat, penzionů, hotelů, restauračních zařízení a letních táborů bez možnosti napojení na centrální ČOV,
  • čištění běžných organicky nízkozatížených odpadních vod ze zemědělských usedlostí, hájenek, farem ap.,
  • dočištění odpadních vod za malými mechanicko-biologickými čistírnami odpadních vod různých typů.

Budováním bezodtokových přírodních čističek je možno zabránit znečišťování vodních toků odpadními vodami již od horních úseků, které mají často vysokou krajinotvornou hodnotu a jsou velmi zranitelné. Přírodní čistírny odpadních vod představují v těchto lokalitách do jisté míry návrat k dřívějšímu hospodaření s odpady ve venkovských a horských chalupách a zemědělských usedlostech, kdy lidé, žijící v těchto obydlích s početnými rodinami, hospodařili na půdě, chovali dobytek, a přitom neničili přírodu svými odpady, naopak je dokázali dokonale zhodnocovat a začleňovat do přirozeného koloběhu mezi člověkem a přírodou.

Bezodtokový systém přírodního čištění odpadních vod znázorňuje následující obrázek. Je to ideální stav, dosažitelný za vhodných podmínek u malých zdrojů znečištění - z přírodní čističky neodtéká žádná vyčištěná odpadní voda - veškeré odpady se zneškodní nebo využijí přímo na místě.

Příklad bezodtokového systému přírodního čištění odpadních vod z menšího sezónního objektu

Schéma přírodního čištění odpadních vod z menšího sezónního objektu

Legenda

  1. tříkomorový septik
  2. rozdělovací objekt
  3. umělý mokřad osázený vhodnými bažinnými rostlinami
  4. kontrolní odtoková šachta
  5. dočišťovací okrasný rybníček
  6. odpařovací zavlažovaná plocha s porostem stromů a keřů
  7. kompost nebo plocha na odvodňování kalů rostlinami