Program BIOTES pro vyhodnocování výsledků hydrobiologických rozborů na počítači

Program pro vyhodnocování biologických rozborů na počítači vznikl postupným zdokonalováním a ověřováním při mikroskopických rozborech v průběhu řady let. Je jednoduše použitelný a značně usnadňuje a zrychluje hodnocení výsledků.

Program zahrnuje

 • tisk seznamu organismů, seřazených podle taxonomických skupin s udáním abundance - hojnosti (fytobentos, makrozoobentos) nebo počtu organismů v objemové jednotce (bioseston),
 • součet organismů jednotlivých systematických skupin a celkový počet producentů, konsumentů a destruentů ,
 • počet zastoupených taxonů v jednotlivých skupinách a celkem u producentů, konsumentů a destruentů,
 • výpočet indexu saprobity (Pantle-Buck) s indikační hodnotou druhů dle Marvana 1969 (dle ČSN 75 7716),
 • výpočet indexu druhové pestrosti (Margalefův index),
 • výpočet indexu diversity (Shannon-Wiener),
 • výpočet indexu vyrovnanosti (Evenness),
 • ukládání seznamů do paměti počítače k opětovnému použití,
 • sestavování přehledného seznamu provedených rozborů s možností přímého vyhodnocení dle indexu saprobity a diversity, s možností editace a tisku údajů.

Program je přístupný na internetu na webové stránce www.biotes.com po dohodě o poskytnutí přístupu s Dr. Žákovou na e-mailové adrese: zakova@biotes.com.

Zájemcům o používání programu bude poskytnuto přístupové právo ve 2 stupních:

 • I. - nižší - umožňuje využití programu k výpočtům, tisku a vyhodnocení indexů, ale neumožňuje doplňování nových organismů,
 • II. - vyšší - kromě výpočtů a tisku výsledků umožňuje doplňování organismů do seznamu.

Návod k použití programu

 • pro označení jednotlivých organismů je v pracovním protokolu zadáván 6-místný kód, tvořený prvními třemi písmeny rodového a druhového jména (mezi nimi mezera), přičemž program umožňuje výběr vhodného organismu při souběhu stejných kódů,
 • abundance je udávána při semikvantitativním stanovení zvolenou stupnicí hojnosti (např. Braun-Blanquet 1-5 - výskyt ojedinělý až hojný), při kvantitativním stanovení počtem organismů (jedinců nebo buněk), spočítaných na určité ploše počítací komůrky (je nastaveno na použití komůrky Cyrus II. - 1 malý čtvereček, 1 velký čtverec, 2 pásy, 5 pásů, 10 pásů, celá komůrka), může být případně po dohodě upraveno na jiný typ komůrky,
 • další postup dle pokynů, uvedených přímo v programu (možnost volby tisku jednotlivých indexů).