Publikace

 • HADAŠOVÁ (ŽÁKOVÁ), Z., PLHÁK, F. Einfluss der Ackerquecke (Agropyrum repens L.) auf die Wachstums- und Atmungsvorgänge der Weizenpflanzen. Biologia plantarum (Praha) 1963, 5(3): 167-174.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Stanovení trofie povrchových vod. Vodní hospodářství, B, 1971, 21: 343-346.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Die einfache Methode der Bestimmung des Trophiepotentials der Oberflächengewässer durch die Kultivierung der Grünalge Scenedesmus quadricauda (TURP.) BRÉB. und einige Anwendungsbeispiele. Wasser und Abwasser, Wien, 1976a, 1976/77: 323-334.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Vliv umělého oteplení vody ("tepelného znečištění") na eutrofizaci povrchových vod. In: Sborn. 4. Konference Čs. limnol. společnosti, Tatranská Lomnica, 1976 b, s. 40.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Untersuchungen über die Änderung des Trophiegrades von Fliessgewässern unter dem Einfluss der Zuführung von Nährstoffen. Acta Hydrochim.Hydrobiol. Berlin, 1977, 5: 373-377.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Determination of the trophic potential - application in hydrobiological practice. In: MARVAN, P., PŘIBIL, S., LHOTSKÝ, O. (eds.): Algal assays and monitoring eutrophication. Schweitzerbart, Stuttgart,1979, s. 223-233.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Trofický potenciál a jeho aplikace ve vodním hospodářství. VÚV Praha, Práce a studie 154, 1980, 154 s.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Vliv soustavy nádrží Dalešice-Mohelno na trofickou úroveň a biologické oživení řeky Jihlavy. In: Sborn. VI. limnol. konf. Blansko, 1982 a, 239-243.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Charakteristika trofických poměrů nádrží Nové Mlýny a Dalešice. In: Sborn. "Čistota a využitelnost vody v nádržích v povodí řeky Moravy", Znojmo, DT ČSVTS Brno, 1982 b, 29-38.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Vývoj trofických poměrů v horní zdrži v letech 1978-80. In: Heteša, J., Marvan, P. (eds.): Biologie nově napuštěné nádrže. Studie ČSAV 1984, 3, s. 55-62.
 • HETEŠA, J., MARVAN, P., ŽÁKOVÁ, Z. Vývoj fytoplanktonu horní zdrže. In: HETEŠA, J., MARVAN, P. (eds.): Biologie nově napuštěné nádrže. Studie ČSAV 1984, 3, 68-76.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Auswertung der trophischen Belastung der Wasserläufe und Wasserbecken im Einzugsgebiet der Thaya und March. In: Sborn. 25. Arbeitstag. Internat. Arbeitsgem. Donauforschung, Bratislava, 1985 a, s. 146-150.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Hodnocení trofické zátěže toků a nádrží. Vodní hosp., B, 1985, 35, 2, s. 35-38.
 • ŽÁKOVÁ, Z., VÉBER, K., VOTÁPEK, V. Biologické základy pěstování a využívání vodního hyacintu k čištění vod v Československu. Vodní hospodářství, B,1986, 36, 11, s. 301-307.
 • LHOTSKÝ, O., ŽÁKOVÁ, Z., MARVAN, P. (eds.) Řasové testy a jejich aplikace. Sborník přednášek, DT ČSVTS Brno, 1986, 142 s.
 • ŽÁKOVÁ, Z., KVĚT, J., LHOTSKÝ, O., MARVAN, P. (eds.) Vegetační způsoby čištění vody a možnosti jejich aplikace. Sborn. před. ČSVTS pob. Brno, ČÚV VS Praha, 1987,195 s.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Phytoplankton of reservoirs in relation to trophic potential of inflow water. Arch Hydrobiol.Beih.Ergebn.Limnol., Stuttgart,1989 a, 33: 373-376.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Kultivace Eichhornia crassipes k účelům dočišťování vody. In: Sborn. "Kultivace vodních a mokřadních rostlin", Třeboň, BÚ ČSAV - ČSVTS, 1989 b, s. 15-16.
 • ŽÁKOVÁ, Z. (ed.) Netradiční biotechnologie pro dočišťování vod a produkci organické hmoty - VÚV TGM Brno, 1.díl 1990, 144 s., 2. díl - 1991, 44 s.
 • ŽÁKOVÁ, Z., VÉBER, K. Biologické základy pěstování a využívání vodního hyacintu v ČSFR. Studie ČSAV 3, Academia Praha, 1991, 88 s.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Use of Algal Bioassay for the Monitoring of Nutrient Input into Streams and Reservoirs. In: BOHÁČ, J. (Ed)., Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, VIth Int. Conf.Inst.of Landscape Ecology CAS, České Budějovice, 1992, s. 263-271.
 • ŽÁKOVÁ, Z., BERÁNKOVÁ, D., KOČKOVÁ, E., KŘÍŽ, P. Influence of Diffuse Pollution on the Eutrophication and Water Quality of Reservoirs in the Morava River Basin. Wat. Sci. Tech. 1993, Vol. 28, No. 3-5: 79-90.
 • ŽÁKOVÁ, Z., BERÁNKOVÁ, D., KOČKOVÁ, E., KŘÍŽ, P., MLEJNKOVÁ, H. Investigation of the Development of Biological and Chemical Conditions in the Vír Reservoir 30 Years after Impoundment. Wat. Sci. Tech.1993, Vol. 28, No. 6: 65-74.
 • KOČKOVÁ, E., ŽÁKOVÁ, Z., TRÁVNÍČKOVÁ, D., LEGÁT, V., ŠÁLEK, J. Vegetační čistírny odpadních vod v oblasti Národního parku Podyjí. Informační bulletin, VÚV T.G.M., pobočka Brno, 1993, 33 s.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Development of biological conditions in the tributaries and in the system of Nové Mlýny reservoirs from 1988-1992. In: PELLANTOVÁ, J., FRANEK, M.: Research for the Nové Mlýny Reservoirs Area For the period 1988-1993. Proceedings, ČÚOP Brno, 1994, 75 - 83.
 • ŽÁKOVÁ, Z., PALÁT, M., KOČKOVÁ, E., TOUFAR, J. Is it realistic to use water hyacinth for waste water treatment and nutrient removal in Central Europe? Wat.Sci.Tech. 1994,Vol. 30, No.8: 303-311.
 • KOČKOVÁ, E., KŘÍŽ, P. LEGÁT, V., ŠÁLEK, J., ŽÁKOVÁ, Z. Vegetační kořenové čistírny odpadních vod. Obnova venkova. Ministerstvo zemědělství ČR, v Čes. zeměd. tiskárně Praha, 1994, 59 s.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Use of water hyacinth for waste water treatment and nutrient removal. In: Abstracts of the workshop "Nutrient cycling and retention in wetlands and their use for wastewater treatment. Bot. inst. Acad. Sci. Třeboň, 1995, s.15
 • ŽÁKOVÁ, Z. Constructed wetlands in the Czech Republic - Survey of the research and Practical Use. Wat.Sci.Tech. 1996, Vol. 33, No. 4-5: 303-308.
 • KOČKOVÁ, E., ŽÁKOVÁ, Z., MLEJNKOVÁ, H., BERÁNKOVÁ, D., STANĚK, Z. Dlouhodobý vývoj jakosti vody v soustavě nádrží Dalešice-Mohelno a řece Jihlavě - vliv povodí, přečerpávací vodní elektrárny a atomové elektrárny Dukovany. Přírodověd.Sborn. Západomor.muzea Třebíč, 1998, 32: 1-112.
 • KOČKOVÁ, E., BERÁNKOVÁ, D., ŠKOLLOVÁ, M., MLEJNKOVÁ, H., ŽÁKOVÁ, Z. Jakost vody v řece Oslavě a Rokytné. Přírodověd.Sborn. Západomor.muzea Třebíč, 1998, 32: 113-139.
 • ŽÁKOVÁ,Z., KOČKOVÁ, E. Biomonitoring and assessment of heavy metal contamination of streams and reservoirs in the Dyje/Thaya River basin, Czech Republic, Wat.Sci.Tech., 1999, Vol.39, No.12, s. 225-232
 • ŽÁKOVÁ, Z. Bioakumulace těžkých kovů (As, Cr, Ni) některými druhy sinic a řas v povodí řeky Dyje. In: POULÍČKOVÁ, A., KOČÁRKOVÁ, A. eds. Algae and environment, AS Czech Botanical Society, Rožmberk n. Vlt. , 1999, s. 70-74.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Využití metody stanovení trofického potenciálu vody ve vodohospodářském výzkumu a praxi. Sborn. Eutrofizace 2000, Česká republika, KOČÍ, V., (Edit.), s. 38-44
 • KOČKOVÁ E., ŽÁKOVÁ, Z. Vodní dílo Nové Mlýny - vývoj jakosti vody ve střední nádrži, In: MUŠOV, FPO Znojmo, spol. s r.o., 2000, s.100-120
 • KOČKOVÁ, E., ŽÁKOVÁ, Z. Řeka Dyje v oblasti Mezinárodního přírodního parku Podyjí-Thayatal. Výzkum pro praxi, sešit 41, VÚV TGM Praha, 2000, 86 s.
 • ŽÁKOVÁ, Z., ŽÁK, P. Přírodní způsoby čištění odpadních vod vhodné pro decentralizované objekty v oblasti Jeseníků. Studie pro Správu CHKO Jeseníky, Biotes, Brno, 2000, 48 s. + přílohy.
 • ŽÁKOVÁ, Z., ŽÁK, P. Decentralizované přírodní způsoby čištění odpadních vod pro horské a podhorské oblasti. Zpráva pro KŽP AV ČR, dílčí projekt " Trvale udržitelné hospodaření s vodou", Agenda 21- kapitola 18. Biotes, Brno, 2000, 54 s.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Tertiary wastewater treatment and biomass production from the point of view of heavy metal pollution . In:. "Transformations of Nutrients in Natural and Constructed Wetlands, VYMAZAL, J. (Edit.), 2001 Bakhuys Publishers , Leiden, The Netherlands, 429-442.
 • ŽÁKOVÁ, Z., MLEJNKOVÁ, H. Porovnání výsledků stanovení trofického potenciálu vody získaných mikrometodou dle TNV 757741 a standardisovanou metodou. Czech Phycology, Olomouc, 2001, 1: 107-112 pp.
 • ŽÁKOVÁ, Z., KOČKOVÁ, E., MLEJNKOVÁ, H. Impact of the Jihlava River Basin (CR) on the Nuclear Power Plant Dukovany Cooling System. In: Melching, Ch., Alp, E.: Proceedings of the 5th International Conference - Diffuse/Nonpoint Pollution and Watershed Management, Milwaukee (WI), 2001, IWA, s. 43-50.
 • KOČKOVÁ, E., MLEJNKOVÁ, H., ŽÁKOVÁ, Z. Vliv jaderné elektrárny Dukovany na jakost vody v řece Jihlavě a soustavě nádrží Dalešice a Mohelno. Výzkum pro praxi, VÚV TGM Praha, 2001, sešit 43, 128 s.
 • ŽÁKOVÁ Z., ŽÁK P. Decentralizované přírodní způsoby čištění odpadních vod malých producentů. In: Konference Přírodní způsoby čištění a využití odpadních vod II. VUT FAST Brno, 2001, s. 83-88.
 • KOČKOVÁ, E., MLEJNKOVÁ, H., ŽÁKOVÁ, Z. Kvalita vody v řece Dyji v oblasti Národního Parku Podyjí. Thayensia (Znojmo) 2001, 4, s. 223-226.
 • MLEJNKOVÁ,H., ŽÁKOVÁ, Z. , KOČKOVÁ, E. Experimentální ověření účinnosti biocidů na příkladu JE Dukovany. Bulletin Energochemie č.13/2001, disk 1/3.
 • ŽÁKOVÁ, Z., MLEJNKOVÁ,H., KOČKOVÁ, E. Komplexní posuzování kvality zdroje vody pro energetické provozy - význam bakteriologických, biologických a chemických sledování. Bulletin Energochemie č.13/2001, disk 2/3.
 • KOČKOVÁ, E., ŽÁKOVÁ, Z., MLEJNKOVÁ,H. Komplexní posuzování kvality zdroje vody pro energetické provozy - vliv provozu na kvalitu recipientu. Bulletin Energochemie č.13/2001, disk 1/3.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Bioaccumulation of Harmful Substances in Biomass of Porifera - Influence on Reservoir Water Quality. In: 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Extended Abstracts, Hydrobiological Institute - Academy of Sciences of the Czech Republic České Budějovice, 2002, s. 378-379.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Změny trofického potenciálu a chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění. Czech Phycology, Olomouc, 2002, 2, s. 115-124.
 • ŽÁKOVÁ, Z., ŽÁK, P. Small on-site constructed wetlands for wastewater treatment: Alternative solutions in the Czech Republic. In: On-Site Wastewater Solutions for Remote Areas. Mitteilungen, Band 1, Innsbruck 2002, Institut für Umwelttechnik, Leopold-Franzens -Universität Innsbruck, s. 39-42.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Biologické procesy ve stabilizačních nádržích. In: Sborn. ŠÁLEK, J., MALÁ, E. a ŠTENCEL, M.(Eds.) Stabilizační a dešťové nádrže, 2002, s. 17-22.
 • KOČKOVÁ, E., MLEJNKOVÁ, H. , ŽÁKOVÁ, Z. Půl století sledování kvality vody hraničních toků s Rakouskem, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace , VÚV TGM, 2003, roč. 45, č.1, s. 14-15.
 • KOČKOVÁ, E., MLEJNKOVÁ, H., ŽÁKOVÁ, Z. Kvalita vody na soutoku Moravy a Dyje. In: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě, Moraviapress Břeclav, a.s., 2004, s. 67-75.
 • ŽÁKOVÁ, Z., ŽÁK, P. Bezodtokové přírodní čistírny odpadních vod pro menší objekty se sezónním provozem. In: MALÁ,E., ŠÁLEK, J. eds. Přírodní způsoby čištění odpadních vod III., VUT Brno, FAST, 2003, 35-44.
 • ŽÁKOVÁ Z., ŽÁK P. Role of evapotranspiration in small on-site constructed wetlands. In: VYMAZAL, J. 5th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands. Praha and Enki, o.p.s. Třeboň, 2003, s. 42-43.
 • ŽÁKOVÁ, Z. , ŽÁK, P. Small on-site constructed wetlands for wastewater treatment in sensitive areas with scattered settlements. In: Wetlands - nutrients, metals and mass cycling, ed. J. VYMAZAL, 2003, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, 169-177.
 • ŽÁKOVÁ, Z., MARVAN, P. Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno. Czech Phycology, Olomouc, 2004, 4:123-132.
 • ŽÁKOVÁ Z., OPRAVILOVÁ V., SCHENKOVÁ J., MLEJNKOVÁ, H. Occurence of Freshwater Sponges (Porifera, Spongillidae) and Sponge-associated Organisms in the Dalešice and Mohelno Reservoirs (Czech Republic). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk.Brun., Biology, 2004, 27:9-42.
 • KOČKOVÁ, E., MLEJNKOVÁ, H., ŽÁKOVÁ, Z. Monitoring vlivu vypouštěných chladicích vod JE Temelín na biologické a chemické poměry v nádrži Orlík. In: PECHAROVÁ, E., BROUMOVÁ, H. Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, sborn. konf MŽP ČR a Jihoč. Universita v Č. Budějovicích, Č. Budějovice, 2004: 89-91.
 • KOČKOVÁ, E., ŽÁKOVÁ, Z. , MLEJNKOVÁ, H. Chemický a biologický monitoring vlivu odpadních a dešťových vod Jaderné elektrárny Temelín. In: PECHAROVÁ, E., BROUMOVÁ, H. Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, sborn. konf MŽP ČR a Jihoč. Universita v Č. Budějovicích, Č. Budějovice , 2004 : 91-98.
 • KOČKOVÁ, E., ŽÁKOVÁ, Z. , MLEJNKOVÁ, H. Chemical and biological monitoring of the impacts of waste and rain waters from the Temelín Nuclear Power Plant. In: PECHAROVÁ, E., MARTIŠ, M. 2005, The assessment of the environmental impact of Temelin Nuclear Power plant on the bases of the "Melk agreement". University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture in Prague, Faculty of Forestry and Environment, Kostelec nad Černými lesy, 129-137.
 • ŽÁKOVÁ, Z., ŽÁK, P. The Role of Evapotranspiration in Small on-site Zero-Effluent Constructed Wetlands. In: VYMAZAL, J. Natural and Constructed Wetlands: Nutrients, Metals and Management, 2005, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, 337-349.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Rozvoj fytoplanktonu v nádrži Orlík v letech 2003-2005. In: SACHEROVÁ, V. Sborn. přísp.14. konfer. České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Česká limnologická společnost 2006, 151-153.
 • ŽÁKOVÁ, Z., KOČKOVÁ, E., MLEJNKOVÁ, H. Development of Biological and Chemical Conditions in Nové Mlýny Reservoirs. In: Book of Abstracts. The 5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality. Institute of Botany, Academy of Science of the Czech Republic, Průhonice, 2006, 272-275.
 • ŽÁKOVÁ, Z., OPRAVILOVÁ, V., MARVAN, P. Výskyt sladkovodních hub (Porifera: Spongillidae) a dalších oprganismů, které jsou na ně vázány, v soustavě nádrží Dalešice-Mohelno. Occurrence of Freshwater Sponges (Porifera: Spongillidae) and Sponge-Associated Organisms in the Dalešice-Mohelno Reservoir System. Acta rerum naturalium, Muzeum Vysočiny Jihlava, 2005,1: 157-173.
 • ŽÁKOVÁ, Z., KOČKOVÁ, E., DVOŔÁK, P., MLEJNEK, P. Bioakumulace těžkých kovů a radiouklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany. Bioaccumulation of Heavy Metals and Radionuclides in Freshwater Sponges and Sediments in the Mohelno Reservoir Influenced by the Dukovany Nuclear Power Plant Operation. Acta rerum naturalium, Muzeum Vysočiny Jihlava, 2: 2006, 85-97. ISSN 1801-5972.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Possibilities of the use of water hyacinth in the Central Europe , SWS Europe Třeboň, 2007, plakátové sdělení.
 • ŽÁKOVÁ, Z., ŽÁK, P. Aplikace přírodních způsobů čištění odpadních vod v horských podmínkách. – In: Kriška, M., Šálek, J. Přírodní způsoby čištění vod V., VUT FAST, 2007, 114-119.
 • HUDCOVÁ, H., MLEJNKOVÁ, H., MOJŽÍŠKOVÁ, H., ŽÁKOVÁ, Z. Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí Svratky, Vodní hospodářství, 57, 10, 2007, 6-8.
 • ŠÁLEK,J., ŽÁKOVÁ,Z., HRNČÍŘ,P. Přírodní čištění a využívání vody. ISBN 978-80-7366-125-0, Brno: ERA group, 2008, 115 s.
 • ŠÁLEK, J., ŽÁKOVÁ, Z. Vodní hospodářství samostatně stojících staveb. Výstavba měst a obcí, Moravská reklamní spol. s r.o., roč. 1, 1/2008, 25-26.
 • ŠÁLEK, J., ŽÁKOVÁ, Z. Čištění odpadních vod malých producentů v kořenových čistírnách. Výstavba měst a obcí, Moravská reklamní spol. s r.o., roč. 2, 1/2009, 44-47.
 • ŠÁLEK, J., ŽÁKOVÁ, Z., KRIŠKA, M. Možnosti bezodtokého uspořádání malých ČOV. Výstavba měst a obcí, Moravská reklamní spol. s r.o., roč. 2, 3 /2009, 14-16.
 • ŠÁLEK, J., ŽÁKOVÁ, Z., KRIŠKA, M. Možnosti bezodtokého uspořádání malých ČOV. „Decentralizované nakládání odpadními vodami“ Brno, 16.04.2009.
 • ŽÁKOVÁ, Z., PUM, M. SEDLÁČEK, P., HINDÁK, F. Výskyt ruduchy Compsopogon sp. (Rhodophyta) v Pulkavě, rakouském přítoku řeky Dyje (Occurrence of a red alga Compsopogon sp. (Rhodophyta) in the Pulkau/Pulkava River (Austria), a tributary of the Thaya/Dyje River, Limnologický spravodaj SLS pri SAV, roč. 4, 1/2010.
 • ŽÁKOVÁ, Z., PUM, M., SEDLÁČEK, P., MLEJNKOVÁ, H., HINDÁK, F. New records of Compsopogon aeruginosus (Rhodophyta) in rivers of central Europe , Oceanological and Hydrobiological Studies International Journal of Oceanography and Hydrobiology, Volume 42, Issue 4, ISSN 1730-413X (412–419) eISSN 1897-3191, 2013.
 • HAUSEROVÁ, E., ŽÁKOVÁ, Z., ŽÁK, P. Jak si vybudovat kořenovou čistírnu. Klíčová dírka, Permakultura (CS) c/o Lipka, Brno, 04, 2013, roč. 10, str. 5-10.
 • ŠÁLEK, J., KRIŠKA, M., PÍREK, O., PLOTĚNÝ, K., ROZKOŠNÝ, M., ŽÁKOVÁ, Z. Voda v domě a na chatě. Grada Publishing, a.s. Praha 2012, 144 s., ISBN 978-80-247-3994-6.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Tokozelka nadmutá - vodní hyacint (Eichhornia crassipes) a její využití pro čištění odpadních vod. Přednáška pro Sdružení přátel botanické zahrady, Botanická zahrada PřF MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno, 3. 12. 2013.
 • ŽÁKOVÁ, Z., ŽÁK, P. Vysokohorská přírodní čistírna odpadních vod v Korutanech. Prezentace na semináři Přírodní způsoby čištění vod VIII, Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 4. 12. 2014.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Změny rostlinných společenstev v řece Dyji po vybudování vodních nádrží Vranov a Nové Mlýny. In: Štiková, K., Pithart, D. Sborn. konf. Říční krajina 10, Brno, 2014, ISBN 978-80-260-7099-3.
 • ŽÁKOVÁ, Z. Jak ovlivnilo vybudování nádrží Vranov nad Dyjí a Nové Mlýny rostlinná společenstva v řece Dyji? In. Sborn. XXXII. Mikulovské sympozium 2014 – v tisku