Význam biologických rozborů pro posuzování jakosti vody

Prakticky každá voda na zemském povrchu je dnes oživena organismy, ať jde o vodu podzemní, povrchovou nebo odpadní.

Vodní organismy mají určité nároky na jakost svého životního prostředí. Známe-li jejich životní požadavky, můžeme podle jejich nálezu soudit na vlastnosti vody a tuto vodu klasifikovat. Organismy nám slouží jako indikátory jakosti vody.

Jakostí vody se míní především stupeň organického znečištění, kdy se do vody dostávají látky schopné biochemického rozkladu - komunální odpadní vody, odpadní vody z potravinářského průmyslu, zemědělských podniků ap.

K posuzování jakosti vody může sloužit stanovení saprobního indexu, které je založeno na přepočtu jakéhokoliv hydrobiologického rozboru vzorku za pomoci známého zařazení druhů do seznamu indikátorů saprobity, indikační hodnoty každého druhu a hojnosti výskytu.

Indexy diversity vyjadřují druhovou rozmanitost společenstev organismů a slouží k posuzování narušenosti prostředí. Nenarušená společenstva mají diversitu vyšší než narušená.